بهرام و مدیریت دولتی

یه لیوان نیمه پر کشید: روی قسمت خالی نوشت:بدبینی روی قسمت پرش نوشت :خوشبینی و این دوتا رو باهم جمع کرد و نوشت:واقع بینی

مهر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
27 پست
آبان 89
42 پست
bahram_shafiee
1 پست
شفیعی
4 پست
بهرام
4 پست
فرهنگی
1 پست
کیفیت
2 پست
موفقیت
1 پست
راز
1 پست
شغل
1 پست
راهکار
1 پست
چالش
1 پست
اقتصاد
1 پست
رهبری
1 پست
دانشگاه
1 پست
جزوه
1 پست
خلاقیت
1 پست
خلاق
1 پست
کارآفرین
1 پست
تعارض
1 پست
بهره_وری
6 پست
مدیریت
5 پست
اثربخشی
5 پست
آموزش
1 پست
تعاونی
1 پست
planning
1 پست
risk_management
1 پست
انگیزش
1 پست
کارایی‌
2 پست
development
1 پست
خط_مشی
1 پست
leadership
1 پست
management
1 پست
efficiency
1 پست
producivity
3 پست
بهروری
1 پست
سیستم
1 پست
توسعه
1 پست